CEZ Picture
Новите правила за търговия с електрическа енергия
12/2015

На 11 ноември тази година влязоха в сила Промените в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Основните цели на промените включват:

  • Осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа енергия.
  • Гарантиране на сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система.
  • Въвеждане на ефективно работещ организиран борсов пазар на електрическа енергия, който да предоставя допълнителна възможност за търговските участници да търгуват въз основа на пазарни принципи, като така се повишава прозрачността и конкуренцията.
  • По-прецизна и ясна регламентация на търговските участници, които заплащат цена „задължение към обществото“.
  • Точни условия за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия, както и конкретизиране на правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници в него.
 
Промените в Правилата за търговия с електрическа енергия са от ключово значение за успешния старт на либерализацията на енергийния пазар у нас. Те регламентират възможността всички участници да имат активно пазарно поведение в условията на конкуренция и прозрачност. Със създаването на енергийната борса България става равнопоставен участник на европейския енергиен пазар.