CEZ Picture
Промени при финансирането за енергийна ефективност за малки и средни предприятия (МСП)
12/2015

Процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ от оперативна програма „Конкурентоспособност“  позволява финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия.
 
Общ бюджет и максимален размер на финансовата помощ за проект
Първата процедура „Енергийна ефективност за МСП“ за новия програмен период се отвори през настоящия месец. Общият й бюджет е 90 милиона евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 1,5 милиона лева. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.
 
Промени в условията за кандидатстване
Проектите трябва да бъдат предадени в срок от 5 месеца
Периодът вероятно изглежда достатъчно дълъг, но кандидатите трябва да имат предвид, че в рамките на тези месеци трябва да бъде организиран енергиен одит на предприятието. Той се подава за одобрение при външни експерти, посочени от управляващия орган. След получаване на тяхното становище и ако енергийният одит отговаря на изискванията, становището се прилага към проекта и се подава за кандидатстване.
Препоръчително е кандидатите да планират повече време за оценка на енергийния одит, за да бъдат сигурни, че проекта ще бъде подаден в срок.
 
Финансиране само за производствени предприятия
В този програмен период по „Енергийна ефективност за МСП“ за финансиране ще могат да кандидатстват само предприятия извън търговията и услугите.
Допустимите сектори според класификацията на икономическите дейности са следните:

  • сектор B „Добивна промишленост";
  • сектор C „Преработваща промишленост";
  • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива";
  • сектор E „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване";
  • сектор F „Строителство".

 
Процедурата подпомага строително-монтажни работи
„Енергийна ефективност за МСП“ е единствената процедура, която подпомага инвестиции в строително-монтажни работи, свързани с подобряване на енергийната ефективност. На практика това включва така желаното саниране на производствените сгради (административните не се включват).
Кандидатите трябва да имат предвид, че в новата процедура е ограничен размерът на помощта за строително-монтажни работи – до 50% от общите разходи по проекта.
 
ВЕИ инвестиции за собствено потребление с ограничение
С инвестиционни проекти за изграждане на ВЕИ съоръжения за собствено потребление може да се кандидатства но само по режим de minimis. Регистърът de minimis към Министерството на финансите показва използваната минимална помощ за всяко юридическо лице.
Ако в проекта има строително-монтажни работи и ВЕИ, сумата от разходите по тези две направления не трябва да е повече от 50% от общите разходи по инвестиционния проект.
 
Размер и режим на ползване на помощта
Минималния размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лева, като при новата процедура бенефициентите могат да изберат измежду три възможни режима:

  • регионална инвестиционна помощ;
  • инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност;
  • помощ de minimis, при която фирмата може да получи общо 200 хил. евро грант за 3 финансови години, което включва две предходни години и текущата;

Компаниите от Югозападния регион могат да изберат режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност", при който няма ограничение за региони и в тази рамка всички малки предприятия получават помощ до б5% от общите допустими разходи, а средните - до 55%.
 
Допълнителни изисквания
Могат да кандидатстват само предприятия с минимум 3 приключени финансови години.
Не могат да кандидатстват микро и малки фирми, които за последните 7 години, смятани към крайния срок за подаване на проектите по обявената процедура, са получили по ОП „Конкурентоспособност“ и/или по „Иновации и конкурентоспособност“ безвъзмездна помощ повече от 2,5 млн. лв. Ограничението за средни предприятия е 5 млн. лв.
 
Кои са предимствата при оценката
Най-висока тежест в оценката на проектите има процентът енергийни спестявания, до които ще доведе изпълнението на инвестицията. Той трябва да бъде минимум 5%.
Оценката насърчава инвестиции в системи за енергиен мениджмънт и оползотворяване на остатъчната топлина, както и проекти с по-кратък срок на откупуване на инвестицията.
С приоритет са проекти от Северозападния регион и проекти в сектори с висока енергийна интензивност (например: химическа промишленост; производство на стомана, цимент, керамика, стъкло, вар; производство на цветни метали; производство на хартия).
 
Кога ще бъде стартирана следващата процедура
Следваща процедура по „Енергийна ефективност за МСП“ се предвижда да бъде отворена през 2017 или 2018 г. Съгласно обявения индикативен график през октомври догодина ще се отвори подобна процедура и за големи предприятия.